Trình độ và trải nghiệm của bác sĩ thế nào?

  • Bác sĩ trên đại học, trải nghiệm, tận tụy, thân thiện và thấu cảm.

  • Bác sĩ hành nghề lâu năm, từng làm việc ở các bệnh viện công và tư, đặc biệt khám chữa bệnh tại nhà.

  • Bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt chuyên sâu, chữa trị tốt nhất cho người bệnh bối cảnh tại nhà.